Apklausa

Ką turėtų atlikti Lentvario Kilimų bendruomenė?
 

Lankosi

Mes turime 9 svečius online
Susirinkimai

 

Įvykęs 

 

Lentvario „Kilimų” BENDRUOMENĖS NARIŲ

PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 

2019-04-09 Nr._2__

Lentvaris

 

Susirinkimo pirmininkas –

 

Arūnas Kumpaitis

 

 

Â

Susirinkimo sekretorius –

 

Irena Chmieliauskienė

 

 

 

Bendruomenėje yra_79_nariai.

 

 

 

 

 Remiantis Lentvario Kilimų bendruomenės įstatų 6.9 punktu, pakartotiname susirinkime sprendimai gali būti priimamai nepaisant dalyvavusių pakartotiniame susirinkime narių skaičiaus.

Lentvario Kilimų bendruomenės įstatų 6.10 punktas numato, kad bendruomenės nariai turi teisę iš anksto pareikšti savo valią raštu užpildydami balsavimo biuletenį už kiekvieną darbotvarkės klausimą.

Iš anksto balsavo raštu ir posėdyje dalyvavo viso 26 bendruomenės nariai. Susirinkimo dalyvių sąrašas ir balsavusių raštu biuleteniai saugomi prie protokolo.

 

Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys neturintys teisės balsuoti : Georgij Kogodovskij.

DARBOTVARKĖ.

1. Susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas;

2. Bendruomenės pirmininko 2018 metų veiklos (finansinės) ataskaitos tvirtinimas;

3. Revizoriaus išvadų pristatymas ir tvirtinimas;

4. 2019 metų sąmatos tvirtinimas;

5. Kiti klausimai.

Pasiūlymų ar pastabų dėl darbotvarkės nepateikta.

 

1.SVARSTYTA.Susirinkimo darbo reglamento tvirtinimas.

 

1.1.Bendruomenės nariams pasiūlyta patvirtinti nutarimą, kad pirmininkaujančiu susirinkimui ir sekretoriumi renkami bendruomenės nariai iš susirinkime dalyvaujančių.

Nariams balsuojant raštu, susirinkimo protokolą pagal balsavimo raštu biuletenius surašo bendruomenės pirmininkas .

Pakartotiniame surinkime pirminkujančiu susirinkimui pasiūlytas Arūnas Kumpaitis, sekretoriumi Irena Chmieliauskienė.

1.2.Nariams pasiūlyta patvirtinti 2019-03-31 susirinkimui pateiktą darbotvarkę.

Pakartotinis susirinkimas turi vykti pagal pirmojo susirinkimo darbotvarkę.

 

BALSUOTA:

„Pritarta“- 26;

„Nepritarta“- 0;

„Susilaikė“- 0.

 

1.NUTARTA. Patvirtinti susirinkimo darbo reglamentą:

 

1.1. Patvirtinti nutarimą, pirmininkaujančiu susirinkimui ir sekretoriumi renkami bendruomenės nariai iš susirinkime dalyvaujančių.

Nariams balsuojant raštu, susirinkimo protokolą pagal balsavimo raštu biuletenius surašo bendruomenės pirmininkas .

Surinkimui pirminkujančiu patvirtinti Arūną Kumpaitį, sekretoriumi Ireną Chmieliauskienę.

 

1.2. Patvirtinti 2019-03-31 susirinkimui pateiktą darbotvarkę.

 

 2.SVARSTYTA.Bendruomenės pirmininko 2018 metų veiklos (finansinės) ataskaitos tvirtinimas.

 

Bendruomenės pirmininkas pateikė 2018 metų veiklos finansinę ataskaitą, kurioje įvardinti atlikti darbai ir neįvykdytos užduotys, gautos pajamos ir patirtos išlaidos. Nariai informuoti apie elektros susijusios su vandens tiekmu nuolatinį didėjimą nuo 2014 metų, paslaugų brangimą bei kitą bendruomeninę veiklą. Nariams pateikta informacija apie internetinės svetainės būtinumą, pasiūlyta teikti pasiūlymus dėl interneto svetainės turinio. Pastabų ataskaitai nepateikta, 2018 metais skundų dėl vandens negauta. Nariams pateikta ir įmonės 2018 metų finansinė atskaitomybė (balansas), supažindinti su įmonės turimu turtu, patvirtinta, kad bendruomenė neturi skolų.

BALSUOTA:

„Pritarta“- 26;

„Nepritarta“- 0;

„Susilaikė“- 0.

 

2.NUTARTA.Patvirtinti pateiktą bendruomenės pirmininko 2018 metų veiklos (finansinės) ataskaitą.

 

3.SVARSTYTA.Revizoriaus išvadų pristatymas ir tvirtinimas.

 

Nariai supažindinti su Revizoriaus ataskaita, kuri apėmė visų įmonės gautų ir patirtų išlaidų detalę analizę pagal pateiktus dokumnetus. Revizoriaus ataskaitoje konstatuota, kad pirmininko veikla, kuris atliko ir atsakingo už vandens tiekimą pareigas, vertinama teigiamai dėl išvadoje nurodytų priežasčių:

1. organizavo netinkamų naudoti metalinių vandens vamzdžių surinkimą ir pridavimą. Surinkta 167 kg. Į LKB sąskaitą pervesta 31,73 Eur;

2. atliko 5 naujų vandens vartotojų prijungimą , tai dar +285,00Eur į LKB sąskaitą;

3. operatyviai organizavo vandens linijų ir siurblio remontą, o tam reikėjo surasti ir įforminti suvirintoją, nupirkti būtiniausias medžiagas remontui, atlikti varžų matavimą( darbus atliko UAB “Eispra“). Nuolat kontroliavo ir derino vandens tiekimą;

LKB lėšos naudojamos taupiai – pirkta buvo tik tai, kas buvo panaudota darbui ar remontui- tai patvirtina peržiūrėtos sąskaitos-faktūros, čekiai už medžiagas ir kurą;

4. SODRAI, VMI ir elektros tinklams mokėjimai atlikti laiku – įsiskolinimų LKB neturi.

Revizijos ataskaitoje pasisakyta dėl 2018 metų sąmatos vykdymo, aplinkybių kurios lėmė sąmatoje numatytų lėšų panaudojimo viršinimą. Suformuluoti pasiūlymai, kad atsižvelgiant į augančių prekių ir paslaugų kainas, pasikeitusias atlyginimų skaičiavimo metodikas, teisės aktų reikalavimų pasikeitimus, siūloma:

4.1. pakelti mokestį už vandens tiekimą už arą nuo 2,6 iki 4-5 Eur;

4.2. pakelti atlyginimą atsakingam už vandenį iki 250 Eur į rankas.

4.3. samdyti buhalterę finansinės atskaitomybės rengimui pagal teisės aktų reikalavims.

Nariams pasiūlyta tvirtinti pateiktą revizoriaus ataskaitą ir išvadas.

BALSUOTA:

„Pritarta“- 26;

„Nepritarta“- 0;

„Susilaikė“- 0.

 

3. NUTARTA.Patvirtinti pateiktą revizijos ataskaitą už 2018 metus.

 

4.SVARSTYTA.2019 metų sąmatos tvirtinimas.

 

Bendruomenės nariams pirmininkas pateikė sezoninio vandens tiekimo sąmatą 2019 metams ir supažindino su sąmatos finansinėmis eilutėmis. Pirmininkas nurodė, kad vandens tiekimo sistemos aptarnavimas kas met brangsta dėl didėjančių darbo ir paslaugų sąnaudų, elektros kaštų, atsakingo už vandens tiekimą darbo užmokesčio didėjimo. Atkreiptas narių dėmesys į tai, kad vandens teikimo sąmata nekeista nuo 2012 metų, kai bendruomenė perėmė vandens gręžinį. Būtinų finansinių poreikių vadens tiekimo sistemos veiklos užtikrinimui didėjimas konstatuotas ir revizoriaus pateiktuose skaičiavimuose bei suformuluotose išvadose.

Nariams, atsižvelginta į pateiktus sakičiavimus pasiūlyta pritarti pateiktai sąmatai ir patvirtinti 2019 metų sąmatą ir nustatyti 4 Eur už arą vandens tiekimo mokestį.

BALSUOTA:

„Pritarta“- 26;

„Nepritarta“- 0;

„Susilaikė“- 0.

 

4. NUTARTA. Patvirtinti 2019 metų sąmatą ir nustatyti 4 Eur už arą vandens tiekimo mokestį.

 

5.SVARSTYTA. Kiti klausimai.

 

Diskutuota apie atliekų tvarkymą ir metimą į konteinerius ar greta konteinerių. Planus įsigyti kamerą ir fiksuoti šiukšlintojus, numatomą talką Sodininkų alėjoje. Nariai išreiškė palaikymą, kad naujoje interneto svetainėje būtų informacija apie atliekų tvarkymo aiškteles, kur būtų galima priduoti atliekas.

 

Kitų susirinkime dalyvaujančių narių paklausimų, pasiūlymų ar pageidavimų negauta. Atskirųjų nuomonių svarstytais klausimais nepareikšta.

 

  

Susirinkimo primininkas                    ________                       Arūnas Kumpaitis

 

 Susirinkimo sekretorė                      ________                       Irena Chmieliauskienė                                                                                                                                                                                               

 

 

                              

3. SVARSTYTA. Likviduojamos SB „Kilimai“ piniginių lėšų panaudojimas.

A.Kumpaitis informavo, kad 2013-02-23 dienai SB Kilimai sąskaitoje yra beveik 32 tūkstančiai litų. Aptarti piniginių lėšų panaudojimo būdai ir galimybės, įvardinti 2013-02-23 dienai esantys

skolininkai. Teikti siūlymai dėl skolų išieškojimo, tolimesnio piniginių lėšų panaudojimo.

3. NUTARTA. SB Kilimai surinktas pinigines lėšas panaudoti sekančiai:

3.1. 3000Lt. skirti Lentvario „Kilimų“ bendruomenei kaip paramą sezoninio vandens tiekimo sistemos parengimui naujam sezonui ir vandens tiekimo užtikrinimui.

3.2. 3000Lt. skirti užbaigti SB Kilimai likvidavimo procedūras (atlyginimas likvidatoriui ir buhalterei, mokesčiai notarui, registrų centrui, transportui, ryšiams, interneto svetainei, skolų išieškojimui ir kita).

3.3. Atsiskaityti su UAB Geodezija ir topografija atlikusia SB Kilimai gatvių matavimus.

3.4. Likusias pinigines lėšas grąžinti SB Kilimai bendrijos nariams jas išmokant gatvių  įgaliotiesiems atstovams proporcingai sumokėtiems mokesčiams:

 

Gatvės pavadinimas

Viso
grąžinti

Gatvės
 pavadinimas

Viso
grąžinti

 

 

 

 

Alyvų

1823

Medžiotojų

465

Avilių

3718

Sodininkų al.

4799

Bijunų

325

Vandenų

2776

Gulbinų

1369

Žilvyčių

469

Ievų

885

Žuvėdrų

2526

Kaštonų

1185

Žvejų

3707

Viso

9305

Viso

14742

 

Įgaliotieji priima pinigines lėšas pasirašytinai pagal atitinkamos gatvės narių sąrašą (gatvės įgaliotojų ir narių sąrašas pridedamas).

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                                                            A. Kumpaitis

Susirinkimo sekretorė                                                                                                                              R. Lučiūnienė 

   

   

                         SB Kilimai,  priėmusių gatvei tenkančias lėšas,          

              sąrašas

2013.02.23
Gatvės pavadinimas Viso
grąžinti
Įgaliotojo vardas ir pavardė Telefonas
Alyvų 1823 Marytė Verbickienė 8 621 24880
Avilių 3718 Aleksandr Sergatiuk 8 675 18848
Bijunų 325 Vytautas Kunevičius 8 600 82941
Gulbinų 1369 Rimantas Kerežis  8 622 33443
Ievų 884 Janas Erikas Lias 8 620 12820
Kaštonų 1271 Antanas Stankevičius 8 683 18909
Medžiotojų 465 Filomena Biciulevič 8 686 07109
Sodininkų al. 4799 Irena Chmieliauskienė 8 620 59346
Vandenų 2776 Evelina Nikitinienė 8 659 15404
Žilvyčių 469 Tatjana Grečko 8 614 31127
Žuvėdrų 2526 Večeslav  Šulečkovskis 8 698 84154
Žvejų 3707 Lilija Malyševa 8 671 25211
Viso 24132