Apklausa

Ką turėtų atlikti Lentvario Kilimų bendruomenė?
 

Lankosi

Mes turime 12 svečius online
Vidaus tvarkos taisykles

 

 

LENTVARIO KILIMŲ BENDRUOMENĖS

  SEZONINIO VANDENS TIEKIMO

  TAISYKLĖS

  Patvirtinta 2014-03-30 bendruomenės susirinkime

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.Lentvario „Kilimų“ bendruomenės (kodas: 302910020) vandens tiekimo taisyklės reglamentuoja atsakingų asmenų ir naudotojų teises ir pareigas, sezoninio vandens tiekimo vandens tiekimo pradžią ir pabaigą, sistemos priežiūros, remonto, naujų vartotojų prijungimą ir vandens tiekimo sustabdymą ar nutraukimą, vandens sistemos išlaikymo sąmatos ir kainos apskaičiavimą ir tvirtinimą, sąskaitų pateikimą ir apmokėjimą, atskaitomybės pateikimą bendruomenės susirinkimui.

2. Pagrindinės sąvokos:

2.1. Sezoninė vandens tiekimo sistema – siurblinė, vandens rezervuaras ir vamzdynai su ventiliais esantys buvusioje sodininkų bendrijos Kilimai teritorijoje. Vamzdžiai prijungti prie pagrindinių vandens vamzdžių nepriklauso bendruomenės vandens sistemai.

2.2. Atsakingas už vandens tiekimo sistemą asmuo – bendruomenės pirmininkas.

2.3. Ūkvedys – techniškai išsilavinęs asmuo dirbantis pagal darbo sutartį, išmanantis saugos darbe ir sveikatos reikalavimus ir vykdantis vandens tiekimo sistemos ūkvedžio pareigybėje nurodytas funkcijas.

2.4. Vandens vartotojas – Lentvario „Kilimų“ bendruomenėje nuosavybės teise valdantis žemės sklypą, įtraukas į vandens naudotojų sąrašą ir mokantis visus su vandens tiekimo sistema susijusius mokesčius (prijungimo mokestis, sezoninio vandens tiekimo mokestis, tiksliniai mokesčiai).

 

II. ATSAKINGI ASMENYS

3.Bendruomenės pirmininkas atsako už sezoninio vandens tiekimo sistemą (toliau sistema), jos tinkamumą, eksploatavimo pradžią ir pabaigą, gedimų šalinimą, naujų naudotojų prijungimą ar atjungimą, vandens tiekimo sustabdymą, sistemos parengimą žiemos sezonui, vandens tiekimo metams sąmatos parengimą, ataskaitos pateikimą, sąskaitų rengimą ir pateikimą vandens vartotojams, buhalterijos tvarkymą, naudotojų sąrašo ir kitos, su vandens tiekimo sistema susijusios, dokumentacijos tvarkymą.

4.Bendruomenės pirmininkas pats nevykdydamas vandens sistemos ūkvedžio funkcijų, vandens tiekimo laikotarpiu nuo balandžio mėnesio iki spalio mėn. gali įdarbinti techniškai išsilavinusį asmenį ūkvedžio pareigom vykdyti pagal pareigybės nuostatuose nustatytas funkcijas.

5.Sezoninio vandens tiekimo sistemą prižiūrinčiam asmeniui mokamas atlyginimas, jo dydis, periodiškumas ir kita nustatomas bendruomenės susirinkime tvirtinamoje sąmatoje.

6.Atsakingiems asmenims taikomi darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai.

7.Kai ūkvedžio funkcijas vykdo bendruomenės pirmininkas, darbo sutartį su bendruomenės pirmininku pasirašo bendruomenės revizorius arba kitas bendruomenės susirinkimo įgaliotas asmuo.

 

III. SEZONINIO VANDENS TIEKIMO PRADŽIA IR PABAIGA

8.Sezoninio vandens tiekimo sistema – siurblinė ir vamzdynai (toliau vandens sistema), pradedami derinti ir ruošti pirmąją balandžio mėnesio dekadą.

9.Sezoninis vanduo Lentvario Kilimų bendruomenės vandens vartotojams (toliau - vartotojams) pradedamas tiekti pirmąją balandžio mėnesio dekadą, atsižvelgiant į oro sąlygas.

10.Sezoninio vandens tiekimas vartotojams nutraukiamas paskutiniąją spalio mėnesio dekadą. Šios dekados bėgyje sistema ruošiama žiemai – užkonservuojama. Iš vandens rezervuaro, žemiausių vandentiekio vamzdžių vietų išleidžiamas vanduo, gręžinio šulinys uždengiamas.

11.Vartotojai atsako už savo sklype esančių vamzdžių tinkamumą, jų savalaikį parengimą sezono pradžiai bei vandens išleidimą iš jiems priklausančių vamzdžių rengiantis žiemos sezonui.

 

                                          IV. SISTEMOS PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

12.Bendruomenės pirmininkas arba jo pavedimu ūkvedys rūpinasi sistemos priežiūra ir remontu, planuoja sistemos poreikius bei neviršydamas sąmatos perka reikalingas prekes, darbus ar paslaugas.

13.Įvykus avarijai ar esant kitam būtinumui, sąmata gali būti viršijama. Tokiu atveju patirtos sąnaudos įtraukiamos į kitų metų sąmatą. Apie sąmatos viršijimą nedelsiant informuojamas revizorius.

14.Vykdydamas sistemos priežiūrą ir remontą atsakingas asmuo turi teisę patekti į sklypus kuriuose yra vamzdynai ar su kuriais besiriboja sistemos vamzdynas.

15.Asmenys sugadinę sezoninio vandens tiekimo sistemos vamzdynus, įrengimus privalo per tris darbo dienas atstatyti vandens tiekimo sistemą už savo lėšas.

16.Bendruomenės pirmininkas kartu su ūkvedžiu privalo prižiūrėti, kad sistemos atstatymo kokybė būtų ne blogesnė negu buvusi iki sugadinimo

17.Vandens tiekimo sistemą sugadinusiam asmeniui geranoriškai nesutinkant atstatyti pažeidimus, bendruomenės pirmininkas kartu su ūkvedžiu sudaro vandens tiekimo sistemos atstatymo sąmatą, sutvarko sugadinimą ir kaltininkui pateikia sąskaitą. Neapmokėjus sąskaitos bendruomenės pirmininkas, įgaliotas bendruomenės susirinkimo, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

 

V. VARTOTOJŲ PRIJUNGIMAS, VANDENS TIEKIMO SUSTABDYMAS AR VARTOTOJO ATJUNGIMAS

18.Nauji asmenys, pageidaujantys gauti sezoninį vandenį - juo naudotis, sumoka vienkartinį prijungimo mokestį 57 EUR į bendruomenės sąskaitą, perskaito sezoninio vandens tiekimo taisykles ir pasirašo jog su taisyklėmis susipažino vartotojų registracijos lape. Gavus į sąskaitą prijungimo įmoką, bendruomenės pirmininkas nedelsdamas prijungia vartotoją. Patirtos prijungimo išlaidos išskaitomos iš prijungimo mokesčio.

19.Vartotojas nesinaudojantis ar neplanuojantis naudotis sezoniniu vandeniu, bendruomenės pirmininkui pateikia prašymą sustabdyti vandens tiekimą.

20.Asmuo norėdamas, kad vandens tiekimas būtų atnaujintas, pateikia prašymą atnaujinti vandens tiekimą.

21.Bendruomenės pirmininkas 2 metus iš eilės negavęs įmokų iš vartotojo už sezoninį vandenį, turi teisę atjungi vartotoją nuo sistemos įspėjęs vartotoją iš anksto, 1 mėn. iki atjungimo įspėjęs vartotoją raštu, telefonu ar sms žinute. Norint iš naujo prisijungti taikomi taisyklių 20 punkte nustatyti reikalavimai ir turi būti sumokėta susidariusi skola.

22.Vandens vartotojai gali bet kada atsisakyti sezoninio vandens tiekimo, pateikdami bendruomenės pirmininkui raštišką atsisakymą nuo sezoninio vandens tiekimo, atsisakyme nurodant pageidaujamą sezoninio vandens tiekimo nutraukimo datą. Šiuo atveju sąskaita už sezoninio vandens tiekimą bus pateikta už vandens naudojimo laikotarpį ir bus proporcinga vandens naudojimo laikotarpio trukmei. Jeigu pageidaujama vandens tiekimo nutraukimo data nurodoma po spalio mėnesio - vartotojas sumoka vandens tiekimo kainą už visą sezoną, apskaičiuojamą proporcingai vartotojo turimo sklypo arų skaičiui.

23.Vartotojas norintis atsijungti nuo sistemos turi sumokėti visus priklausančius vandens tiekimo mokesčius iki prašymo pateikimo dienos.

24.Vartotojas atjungiamas nuo sistemos per 10 dienų nuo prašymo ir visų mokesčių sumokėjimo dienos ir jei kitaip nėra nurodyta prašyme ar sutarta su bendruomenės pirmininku.

25.Ūkvedys periodiškai tikrina vandens vartotojus, prisijungusius prie sezoninio vandens tiekimo sistemos.

26.Asmenys, savavališkai prisijungę prie sezoninio vandens tiekimo sistemos vamzdynų turi sumokėti į bendruomenės sąskaitą ne mažesnę kaip 200 litų mokestį. Savavališko prisijungimo atvejai privalo būti apiforminami atitinkamu aktu surašomu 2-m egzemplioriais, pasirašomu bendruomenės pirmininko ir ūkvedžio. Vienas akto egzempliorius pateikiamas sklypo savininkui.

27.Savavališkai prisijungusiam asmeniui atsisakius sumokėti mokestį, bendruomenės pirmininkas bendruomenės susirinkimo įgaliotas gali kreiptis į teismą su ieškiniu dėl mokesčio sumokėjimo ir žalos atlyginimo.

 

VI. VANDENS SISTEMOS IŠLAIKYMO SĄMATOS IR KAINOS APSKAIČIAVIMAS, SĄMATOS TVIRTINIMAS

28.Bendruomenės pirmininkas kiekvienais metais planuoja sistemos remonto ir priežiūros bei jos išlaikymo išlaidas bei rengia sąmatos projektą. Sąmatos pavyzdys pateiktas priede Nr.1

29.Sąmatoje numatomos-įvardinamos visos išlaidos reikalingos ar susijusios su sistemos išlaikymu, jos remontu, priežiūra, sąskaitų rengimu ir išsiuntimu ir kita. Sąmatoje apskaičiuojamos ir nurodomos vienam arui tenkančios vandens tiekimo išlaidos pagal formulę:

 X = (Ds + Ri + Ai) : Ask.

  X – vandens tiekimo kaina už arą

  Ds – darbo sąnaudos

  Ri – sistemos remonto išlaidos

  Ai – su sistema susiję aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidos (elektros energija, ryšio sąnaudos, kanceliarinės prekės, pašto išlaidos, mokesčiai ir kita).

  Ask – bendras vartotojų arų skaičius.

 

30.Sąmatos projektas skelbimų lentose arba internetu prieš 15 dienų iki bendruomenės surinkimo, teikiamas vandens vartotojams.

31.Sąmatos projektas svarstomas ir tvirtinamas bendruomenės susirinkime balsuojant.

 

                                    VIII. SĄSKAITŲ PATEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

32.Remiantis patvirtinta sąmata ir arui nustatyta vandens tiekimo kaina, atsižvelgiant į vartotojo valdomo sklypo dydį arais, yra apskaičiuojama kaina tenkanti vandens vartotojui bei parengiama sąskaita. Sąskaitos pavyzdys pateiktas 2 priede.

33.Sąskaitos teikiamos vartotojams jų nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu arba tiesiogiai.

34.Sąskaitos rengiamos ir teikiamos vartotojams sezoninio vandens tiekimo laikotarpiu.

35.Duomenys apie vartotojų mokėtiną sumą už vandens tiekimą bei informacija apie mokėjimo atlikimo tvarką skelbiamos bendruomenės tinklapyje adresu www.sbkilimai.lt

36.Sąskaitos turi būti apmokamos sąskaitoje nurodytu būdu iki nurodyto sąskaitoje termino bet nevėliau kaip iki naujo sezono vandens tiekimo pabaigos.

37.Susidarius didesnei nei dviejų iš eilės metų skolai, bendruomenės susirinkimo sprendimu, bendruomenės pirmininkas kreipiasi į teismą arba skolų išieškojimo įmonę dėl skolos išieškojimo.

 

                                  IX. ATSKAITOMYBĖS PATEIKIMAS

38.Bendruomenės pirmininkas kiekvienais metais rengia sezoninio vandens tiekimo sąmatos vykdymo ataskaitą (toliau ataskaita).

39.Ataskaita turi būti parengta iki naujo sezono pradžios.

40.Ataskaita, su ja susiję buhalteriniai ir kiti dokumentai patvirtinantys patirtas išlaidas ir jų būtinumą kartu su patvirtinta sąmata teikiami bendruomenės susirinkimo išrinktam revizoriui.

41.Revizorius per mėnesį nuo gautų dokumentų dienos, įvertinęs bendruomenės pirmininko pateiktą sąmatos vykdymo ataskaitą ir buhalterinius dokumentus, rengia Revizijos išvadą atsakydamas į klausimą ar buvo tinkamai vykdyta vandens tiekimo sąmata.

42. Revizorius Revizijos išvados kopiją teikia susipažinti ir pastaboms pareikšti bendruomenės pirmininkui.

43.Ataskaita ir Revizijos išvada teikiama svarstyti ir tvirtinti bendruomenės susirinkime.

44.Kai bendruomenės susirinkime patvirtinama neigiama Revizijos išvada t.y., kad nebuvo laikytasi patvirtintos sąmatos, susirinkimo sprendimu gali būti sprendžiamas klausimas dėl bendruomenės pirmininko tinkamumo eiti pareigas ir naujo pirmininko rinkimų.

                                                                    X. KITA

 

45. Vandens vartotojai privalo:

45.1. nedelsdami tinkamai pranešti bendruomenės pirmininkui apie gyvenamosios vietos, kuria siunčiama sąskaita už vandens teikimą adreso pasikeitimą, sklypo valdytojų pasikeitimą, sklypo dydžio pasikeitimą;

45.2. informuoti bendruomenės pirmininką apie sistemos vamzdynų ar armatūros gedimus;

45.3. informuoti bendruomenės pirmininką apie pastebėtą galimai neteisėtą vandens naudo- jimą ar prisijungimą

45.4. neužsukinėti be svarbios priežasties pagrindinių vamzdžių sklendžių ir nesiimti pagrindinių vamzdžių bei jų armatūros remonto darbų nesuderinus su bendruomenės pirmininku;

46. Visi ginčai kilę dėl šių taisyklių taikymo ir laikymosi sprendžiami geranoriškai šalims bendradarbiaujant.

47. Neišsprendus ginčo geruoju, bendruomenės surinkimo sprendimu, ginčas gali būti sprendžiamas teisme.

48. Taisyklės tvirtinamos bendruomenės pirmininko parašu ir gali būti keičiamos bendruomenės susirinkimo sprendimu.